Rol van de ouder

De jeugdopleiding van VVV-Venlo kent een ouderraad, die fungeert als spreekbuis van de gezamenlijke ouders richting VVV-Venlo en de school. De doelstelling van de ouderraad is om vanuit een ouderlijke invalshoek en visie, aanvullend aan de jeugdopleiding, een bijdrage te leveren aan een continue proces van kwaliteitsverbetering, zowel school als VVV-Venlo. De ouderraad is niet bedoeld als ombudsman of belangenbehartiger voor individuele situaties. De doelstelling van de ouderraad zoals die met VVV-Venlo is geformuleerd is drieledig:

  • bevorderen en in stand houden van een goede communicatie tussen ouders, de jeugdopleiding en de school
  • stimuleren van belangstelling en betrokkenheid van de ouders voor de opleiding van hun kinderen
  • functioneren als klankbord en adviserend orgaan tussen ouders en opleiders, VVV-Venlo en school.

Om als spreekbuis van de ouders te kunnen functioneren heeft de ouderraad input van de ouders nodig. U kunt uw ideeën of suggesties mailen naar onderstaand mailadres. De ouderraad kan nog uitgebreid worden met enkele leden. Mocht u 6 à 8 avonden per jaar ter beschikking willen stellen aan de jeugdopleiding van VVV-Venlo door in de ouderraad zitting te nemen, dan kunt u zich aan melden via: ouderraad@vvv-venlo.nl